Terms and Conditions

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Plantatree Kft. (továbbiakban: Plantatree) által üzemeltetett www.plantatreecocktail.com weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül a Szolgáltatást igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) által történő regisztráció esetén.  

I. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK:

 „Szolgáltató” (vagy „Plantatree”): A Plantatree Korlátolt Felelősségű Társaság 

„Szolgáltatás”: A Szolgáltató hosszú távú környezetvédelmi célja, hogy faültetéssel járuljon hozzá a nemzetközi méretű erdőtelepítéshez, a globális felmelegedés korlátozásához illetve a Föld levegőjének tisztításához (Küldetés). A Plantatree kifejlesztett egy know-how-t, amelynek lényege szerint egy egyedi receptúrájú koktél (ital)termék: „Plant a Tree Cocktail”) Vásárlásával a Felhasználó személyesen is hozzájárulhat a Küldetés sikerének megvalósulásához. A Plantatree-vel szerződésben álló Partner vendéglátóhely(ek) vendége(i) „a Felhasználó”-k által megvásárolt illetve a www.plantatreecocktail.com online rendszerében egyidejűleg regisztrált minden egyes Plant a Tree Cocktail értékesítése után (Vásárlás) az Erdészet közreműködésével a megrendelésben meghatározottt mennyiségü facsemete kerül elültetésre.

 „Felhasználó”: A magánszemély, aki a Plant a Tree Cocktail Vásárlása során a Partner közreműködésével regisztrál a Rendszerben.     

„Partner”: A vendéglátóhely, aki szerződéses viszonyban áll a Szolgáltatóval, a Plant a Tree Cocktail értékesítését végzi és közreműködik a Felhasználó Regisztrációja során.            

„Erdészet”: amely a Vásárláshoz kapcsolódóan, a Rendszerben regisztrált Felhasználó részére a facsemeték elültetését végzi. 

„Vásárlás”: A Felhasználó, mint vevő és a Partner, mint eladó közötti (adásvételi) jogviszony, amelynek tárgya a Plant a Tree Cocktail értékesítése.     

Rendszer: A Szolgáltató (Plantatree) által üzemeltetett www.plantatreecocktail.com online rendszer, amelyben a Felhasználó adatai rögzítésre kerülnek.  

Regisztráció: A Felhasználó adatainak rögzítése a Plantatree által üzemeltett www.plantatreecocktail.com elnevezésű online Rendszerben.   

A sikeres Regisztrációval elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Felhasználó és a Plantatree (Szolgáltató) között. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www. plantatreecocktail.com weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó és a Szolgáltatást nyújtó Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen említve: „Felek”) 

 

II. A SZOLGÁLTATÁS KÖZREMŰKÖDŐI 

A www. plantatreecocktail.com oldalon igénybe vehető Szolgáltatás nyújtója (a Szolgáltató) a Plantatree Kft.    

A Plantatree Kft. cégadatai: 

székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12..

cégjegyzékszáma: 01-09-343239

adószáma: 26758796-2-41

képviselő(k) neve: Poisson-Angeli Barbara ügyvezető

A Rendszer üzemeltetője:

a Macroweb Internet Consulting Kft. 

székhelye: 1213 Budapest, Páfrányos út 15.

cégjegyzékszáma: 01-09-961663

adószáma: 23355181-2-43

képviselő neve: Képes Viktor ügyvezető

III. A SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA

A Felhasználó a Partnertől megrendeli a „Plant a Tree” koktélt, a Partner pedig - amíg a koktél elkészül - lehetővé teszi számára, hogy a kapcsolattartás céljából a „Plant a Tree” programmal rendelkező IPad-en személyesen rögzíthesse a személyes adatait illetve elérhetőségét (név, e-mail, esetleg Instagram/Facebook felhasználónév). (A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszerben való regisztrációt követően nincs lehetősége a Vásárláskor megadott adatok módosítására.)

A Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a fentiek szerinti regisztrációval jön létre. 

A Felhasználó regisztrációja a koktél kifizetésével válik véglegessé, ezután a Felhasználó egy automatikusan generált e-mailt kap a PLANTATREE-től, amelyben megköszönik a jótékony célú vásárlást és tájékoztatják, hogy hamarosan egy újabb e-mailt kap az elültetett fáról. A vásárlást követően a PLANTATREE előkészíti a facsemetét, a Felhasználó (illetve az általa megadott) névre szóló, egyedi sorszámmal ellátott kártyát készít és az Erdészettel egyeztetve megtörténik a faültetés. A Felhasználó ezt követően egy újabb e-mailt kap a sikeres ültetésről, amit a névre szóló kártyával ellátott facsemete fényképe igazol. A fénykép a Felhasználó által szabadon felhasználható. 

A Felhasználó tehát az online Rendszerben való regisztráció alapján jogosulttá válik arra, hogy minden egyes jótékony célú Vásárlása alapján a Szolgáltató az Erdészet közreműködésével egy facsemetét ültessen, amelyet a Felhasználó nevére szóló, egyedileg sorszámozott kártyával látnak el. A fentiek szerint a Felhasználó nevére egyediesített facsemeté(k)ről fénykép készül, amelyet a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését igazoló e-mailben a Felhasználónak is megküld.

A Plantatree-t a regisztráció során a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért semmiféle felelősség nem terheli. A regisztrációval a Felhasználó az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztrációval egyidejűleg a Felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a Plantatree e-mail-ben, SMS-ben, vagy postai úton ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. tv. 16/A. § *  (1) bek. értelmében: 

”Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.
A hivatkozott jogszabály korlátozó rendelkezésére figyelemmel a Plantatree rendszerében kizárólag azok a 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, akik úgy nyilatkoznak, hogy a 18. életévüket betöltötték.

Szolgáltató különös hangsúlyt fektet a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény 18. § (1) bek. foglalt az alkoholtartalmú ital termékek reklámozására vonatkozó tilalmak és korlátozások betartására is.   

A regisztráció kizárólag a fenti online Rendszer keretén belül lehetséges. 

Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott regisztrációs igényeket a Szolgáltató nem fogad el. A regisztrációval és a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Felhasználók részére. 

A Vásárlás nem jár kötelező regisztrációval. Amennyiben a fogyasztó nem kíván személyes adatokat szolgáltatni, úgy nem köteles saját adataival regisztrálni. Ha egyáltalán nem kíván regisztrálni, úgy a Vendéglátóegység regisztrál a saját egysége nevében.

A Felhasználó a regisztrációval a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét közli, amelyre automatikus visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a Felhasználó nevét, a megrendelés elfogadását, tájékoztatás a megrendelés teljesítéséről, illetve annak igazolásáról.

Amennyiben a visszaigazolás bármilyen okból nem érkezik meg a Felhasználóhoz, akkor jeleznie szükséges ezt a contact [kuk6c] plantatreecocktail [p0nt] com (contact[at]plantatreecocktail[dot]com) email címen.

A Szolgáltatás teljes ellenértékét a Partner által értékesített Plant a Tree Cocktail vételára tartalmazza, a Szolgáltatás igénybevétele tehát további fizetési kötelezettséggel nem jár. A Szolgáltatás ellenértékével a Partner és a Szolgáltató egymás között számolnak el.           

A Vásárlás ellenértéke a Partner és a Szolgáltató között oszlik meg. Az ellenértéket nem áll módunkban a Felhasználó részére visszafizetni.

III. ELÁLLÁS

3.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében a Felhasználót indokolási kötelezettség (magyarázat) nélküli elállási jogosultság. 

14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

IV. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

A Felhasználónak az online Rendszerben való regisztrációja alapján a Szolgáltató a regisztráció  visszaigazolásától számítottan, az időjárás függvényében 30-120 napon belül vállalja a Szolgáltatás teljesítését.

A faültetés  bio- és ökológiai szempontoknak megfelelő ütemben, tömbösítve történik. Azonban minden megerősítő e-mail egy valós, már elültetett fáról szól, melyet a Felhasználó adatai alapján "nevére írunk".

Faültetés egyelőre kizárólag Magyarországon, magyar tulajdonban levő föld(ek)en történik, az erdősítés célját szolgáló földterület a Szolgáltató tervei szerint folyamatosan növekszik majd.  Bővebb információ elérhető a plantatreecocktail.com honlapon illetve a contact [kuk6c] plantatreecocktail [p0nt] com (contact[at]plantatreecocktail[dot]com) email címen kérhető.               

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tárgya a fa elültetése és az elültetett facsemete nem kerül a saját tulajdonába.    

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1. A www.plantatreecocktail.com weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. A kapcsolódó szerzői jogok gyakorlására kizárólag a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Szolgáltató azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a weboldal tartalmát, vagy kivonatait számítógépen tárolja, vagy kinyomtassa.

5.2. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával és az Adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

5.3. A Szolgáltatásról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

5.4. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az contact [kuk6c] plantatreecocktail [p0nt] com (contact[at]plantatreecocktail[dot]com) email címen, illetve a +36202408373 telefonszámon.

5.5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az contact [kuk6c] plantatreecocktail [p0nt] com (contact[at]plantatreecocktail[dot]com) e-mail címen.

5.6. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

5.7. Online vitarendezés: Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott  platformon keresztül is kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja

5.8. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései (az adatvédelemre általában vonatkozólag: a 13/A-13/B. §-ban foglalt szabályok) irányadók.

5.9. A jelen általános szerződési feltételek a Felhasználóra mindenkor a regisztráció időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki. Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatvédelmi tájékoztató a www.plantatreecocktail.com internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és korlátozás nélkül letölthetők.

5.10. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet. Vis maior esetén a Szolgáltató kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

5.11. A Szolgáltató jogosult az online Rendszer menürendszerét egyoldalúan módosítani, azonban ez a Szolgáltatás teljesítését nem érintheti.

5.12. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.  Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a korábban regisztrált Felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

A jelen ÁSZF hatályos: 2019. NOVEMBER 1. től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

A szerződés elektronikus úton, nem írásban megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar.